Kostnadsgaranti:
Kostnaden för borrningen kan aldrig överstiga det maxpris som står angivet i offerten.

Flödesgaranti :
Vi garanterar en viss mängd vatten i brunnen. Om tillrinningen i borrhålet understiger den volymen utför vi en hydralisk tryckning. Om vi mot förmodan inte får fram den garanterade vattenvolymen sker ingen fakturering eller pengarna betalas tillbaka. Garantin gäller två år efter avslutat arbete

Sötvattengaranti:
Vi lämnar normalt en sötvattengaranti Om kloridhalten i borrhålet efter en opartisk vattenanalys överstiger den offerten skrivna gränsen förbinder vi oss att åtgärda problemet. Kan vi inte åtgärda detta sker ingen fakturering eller pengarna betalas tillbaka. Garantin gäller 6 mån. efter avslutat arbete