Kostnadsgaranti:
Kostnaden för borrningen kan aldrig överstiga det maxpris som står angivet i offerten.

Flödesgaranti :
Vi garanterar en viss mängd vatten i brunnen. Om tillrinningen i borrhålet understiger den volymen utför vi en hydralisk tryckning. Om vi mot förmodan inte får fram den garanterade vattenvolymen blir kostnaden för kunden procentuell uträkning tex. 50 % av vatten volymen =kunden betalar 50% av borrhåls kostnaden.. Garantin gäller två år efter avslutat arbete

Sötvattengaranti:
Vi lämnar normalt en sötvattengaranti Om kloridhalten i borrhålet efter en opartisk vattenanalys överstiger den offerten skrivna gränsen förbinder vi oss att åtgärda problemet. Kan vi inte åtgärda detta sker ingen fakturering eller pengarna betalas tillbaka. Garantin gäller 6 mån. efter avslutat arbete